Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ

v zmysle článku 13 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR - General Data Protection Regulation“) a ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ Zákon o ochrane osobných údajov“).

Podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, resp. ustanovenia § 19 Zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ webovej stránky: https://dairycamp.sk/ (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) povinný v prípadoch, keď o dotknutej osobe získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytnúť dotknutej osobe nasledujúce informácie:

I. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

 • Názov: Dairy Camp o.z.
 • Sídlo: Mikuláš 631, 941 35 Dubník
 • IČO: 36521094
 • Kontakt: info@dairycamp.sk

II. Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ spracúva za týmto účelom:

 1. za účelom ďalšieho kontaktovania na e-mailovú adresu zadanú cez kontaktný formulár
 2. za účelom vášho prihlásenia a účasti na vzdelávacom podujatí

III. Rozsah spracúvania osobných údajov dotknutej osoby

Za vyššie uvedeným účelom prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje od dotknutej osoby vedome:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Názov školy
 • Motivačný list
 • Životopis
 • Ulica
 • Mesto
 • PSČ
 • Popisné číslo

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva od dotknutej osoby nevedome:

 • IP adresa

IV. Doba uchovávania osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané, zhromažďované, archivované a bezpečne uložené po dobu, ktorá je nevyhnutá na účely, pre ktoré boli osobné údaje spracúvané alebo zhromažďované a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie alebo do platnosti udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby. Pri žiadosti dotknutej osoby o vymazanie údajov budú všetky osobné údaje nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

V. Spôsob získavania, zaznamenania a zabezpečenia osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje dotknutej osoby najčastejšie získavame priamo od nej, napríklad vyplnením kontaktného formuláru. V takomto prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje žiadnu zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Prevádzkovateľ webovej stránky je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním osobných údajov dotknutej osoby. Pri zabezpečení osobných údajov dotknutej osoby, prevádzkovateľ disponuje modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami, zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím. Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

VI. Práva dotknutej osoby týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a Zákon o ochrane osobných údajov ustanovuje všeobecné podmienky výkonu jednotlivých práv dotknutej osoby. To však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude zo strany prevádzkovateľa vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. So žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa bude prevádzkovateľ vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

i. So súhlasom dotknutej osoby môže prevádzkovateľ spracúvať aj ďalšie osobné údajne dotknutej osoby za iným účelom než ktorý je uvedený v bode II., resp. aj iné osobné údaje, než tie, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu v zmysle bodu III. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov viazané na súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Dotknutá osoba môže ale aj nemusí udeliť prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov – neudelenie súhlasu nemá na dotknutú osobu žiadny negatívny dopad. Odvolanie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založené na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

ii. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o informáciu, či sú jej osobné údaje spracúvané alebo nie. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Na základe tejto žiadosti prevádzkovateľ dotknutej osoby vydá potvrdenie s informáciami o spracúvaní jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

iii. Dotknutá osoba má právo, aby jej osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, boli správne, aktuálne a úplné. Pokiaľ sú osobné údaje dotknutej osoby neaktuálne, dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o ich opravu alebo doplnenie. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

iv. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov ako aj právo požiadať prevádzkovateľa o výmaz osobných údajov, ktoré sa spracúvajú nezákonne, nad rámec účelu, na ktorý boli poskytnuté alebo v prípade, ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas.

v. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávané na základe verejného záujmu alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

vi. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

vii. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, , ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

viii. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe verejného záujmu alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

ix. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

x. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie jej osobných údajov v elektronickej forme, ktorá umožní preniesť osobné údaje dotknutej osoby do inej spoločnosti, resp. tretej osobe. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvného vzťahu.

xi. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práva fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov. Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom. Náležitosti návrhu dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom ako aj konanie o ochrane osobných údajov samotné je upravené v ustanovení § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

xii. Informácie poskytované prevádzkovateľom na základe uplatneného práva dotknutej osoby sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Dotknutá osoba sa so svojou žiadosťou, ktorou má záujem vykonávať vyššie charakterizované práva dotknutej osoby týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov môže obrátiť písomne poštou alebo e-mailom, pričom žiadosťou dotknutej osoby sa bude prevádzkovateľ zaoberať a o výsledku bude dotknutú osobu informovať tým istým spôsobom, akým bola podaná žiadosť.

VII. Dozorný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 • Dairy Camp 2019 bola pre mňa výborná príležitosť sa naučiť, ako to naozaj na farme chodí, naučiť sa praktický chod farmy podľa denného rozpisu a nazrieť viac do produkčnej výroby mlieka. Teoretické časti boli zväčša veľmi zaujímavé, boli obsiahle na rôzne témy, nazreli sme takmer do každej časti, ktorá má významnú úlohu pre správny chod farmy. Okrem teórie sme si však mohli aj veľa odskúšať v praxi. Dairy Camp je pre mňa veľmi dobre urobený projekt, ktorý by mal byť viacmenej povinný pre študentov stredných a vysokých škôl zameraných na poľnohospodárstvo alebo veterinárstvo, pretože im môže veľa ponúknuť ďalej do života, pokiaľ by mali záujem pracovať na mliečnej farme.
  Bc.Dominika Čechová
  študent SPU Nitra
 • Ako čerstvý absolvent SPU v Nitre ktorý práve nastúpil na zootechnickú pozíciu na družstve, bol týždňový pobyt Dairy Campe 2019 neoceniteľnou životnou ale aj pracovnou skúsenosťou.Možnosť spoznať nových zanietených a hlavne mladých ľudí, ktorí sú ochotní pracovať v ťažkom chlebovom odvetí, bola veľmi obohacujúca. Teoretické aj praktické skúsenosti získané počas letného campu obohatili môj profesný rozhľad. Keďže to bolo moje posledné prázdninové leto, som veľmi rád že som ho strávil na Dairy Campe.
  Ing.Marek Tišliar
  absolvent SPU Nitra
 • Dairy Camp bol skúsenosť neporovnateľná s tým, čo dostanete v škole. Od podania informácií, cez prax až po komunikáciu s ľuďmi. Všetko to nakoniec bolo vidieť na nádhernej zdravej farme. Najviac si cením ich prístup k zdieľaniu vedomostí, o ktoré sa naozaj snažia čo najviac podeliť. DC je Ideálny pre tých, ktorí to myslia vážne a chcú to robiť správne.
  Martina Majdová
  študent SOŠ Veterinárna v Nitre
 • DairyCamp je výborná skúsenosť, ktorá tvorí akési premostenie medzi teoretickými vedomosťami, ktoré sa človek naučí počas štúdia v škole a praktickými zručnosťami, ktoré od Vás bude žiadať budúci zamestnávateľ. DairyCamp je cesta ako nadobudnúť nové aktuálne poznatky a vyskúšať si mnohé zootechnické úkony, ktoré bežný študent nemá možnosť vyskúšať. Táto skúsenosť spája ľudí s rovnakým záujmom a dáva možnosť nahliadnutia do manažmentu špičkovej farmy dojníc a organizácie personálu. DairyCamp je jedinečný projekt svojho druhu na Slovensku, ak ťa táto skúsenosť láka tak neváhaj a prihlás sa a dozvieš sa kopu zaujímavých vecí a je to cesta poznania svojich vedomosti a rezerv, ktoré treba vyplniť.
  Patrik Fiantok
  študent SPU Nitra
 • Dairycamp 2019, bola pre mňa správna voľba. Za 1 týždeň sa naučiť a vyskúšať toľko vecí v reálnej praxi je až neuveriteľne. Po Dairycampe sa mi otvorili nové možnosti v praxi a dnes pracujem už ako hlavný zootechnik. Poznatky, ktoré som tam získal dnes reálne praktizujem v chove a snažím sa tak pozdvihnúť poľnohospodárstvo na Slovensku. Určite odporúčam nadšencom a študentom, ktorí majú vzťah k zootechnike a zvieratám, chcú v tom napredovať, byt vzdelaní a pracovať na manažérskych poziciách. Za mňa osobne, Dairycamp - veľmi pekná myšlienka, ktorá na Slovensku je viac než nutná. Ďakujem a teším sa na absolvovanie ďalších Dairycampov.
  Robert Hudák
  študent SPU Nitra
 • V priebehu projektu Dairy Camp som nadobudol veľa komplexných vedomostí, ale predovšetkým praktických zručností z oblasti chovu hovädzieho dobytka. Videl som dobrú organizáciu práce, výbornú úroveň zoohygieny a s ňou súvisiace nadpriemerné produkčné ukazovatele. Pod vedením odborných prednášajúcich som si rozšíril svoje poznatky a praktické skúsenosti z reprodukcie, v systéme dojenia, kŕmenia, ošetrovania a v chove HD, čo mi aj pomohlo v štúdiu na univerzite UVLF v Košiciach. Projekt Dairy Camp vo mne jednoznačne upevnil názor, že poľnohospodárstvo je pre mňa tá správna voľba.
  Matej Košťan
  študent UVLF Košice
 • DairyCamp som absolvovala ešte ako študentka VŠ a presvedčil ma o tom, že pracovať v poľnohospodárstve má zmysel. Za krátky čas som získala obrovské množstvo nových poznatkov, ktoré už momentálne realizujem aj v praxi. Ihneď po skončení DairyCampu som dostala ponuku pracovať vo výživárskej spoločnosti, kde pracujem dodnes. Spoznala som skvelých ľudí, s ktorými sa stretávam aj naďalej. Z môjho pohľadu je táto farma živým príkladom efektívnej výroby mlieka!! Vrelo odporúčam všetkým absolventom ale aj nadšencom poľnohospodárstva! Ďakujem za úžasnú skúsenosť a teším sa na ďalšie ročníky.
  Ing.Lenka Baranovičová
  absolvent SPU Nitra